Skoči na glavno vsebino

Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor, kontakt info@osdk.si (v nadaljevanju šola).

Namen zbiranja osebnih podatkov

Osebni podatki staršev, zakonitih zastopnikov, otrok in učencev se obdelujejo za namen zagotavljanja zakonite izvedbe vzgojno-izobraževalnih aktivnosti.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov osnovna šola obdeluje za izpolnjevanje svojih nalog, kot jih določa Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o šolski prehrani, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter druga področna zakonodaja.

Obdeluje jih tudi:

 • za izpolnjevanje in izvajanje pogodbenega razmerja, kjer je pogodbena stranka posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • za opravljanje nalog v javnem interesu,  ali pri izvajanju javne oblasti,
 • ali pa osebne podatke obdeluje na podlagi prostovoljnega soglasja (privolitve) posameznika.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo in vir pridobivanja osebnih podatkov

Šola lahko pridobi osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Osebne podatke lahko pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon oziroma na podlagi drugega pravno veljavnega razmerja z drugim upravljavcem.

Kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo

Šola obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so udeleženi v postopkih in nalogah, ki jih izvaja, med katere se šteje predvsem:

 • zaposlene osebe v šoli,
 • pogodbene sodelavce šole,
 • posameznike, ki imajo s šolo sklenjeno pogodbo,
 • starše, zakonite zastopnike, otroke in učence,
 • druge posameznike, ki pridejo v stik s šolo, kjer se izvede obdelava osebnih podatkov.

Podrobneje so kategorije posameznikov za posamezno zbirko osebnih podatkov opredeljene v evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov, ki je dostopna na spletni strani šole.

Uporabniki osebnih podatkov

Šola osebne podatke obdeluje oziroma posreduje izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom:

 • pooblaščeni zaposleni šole,
 • pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pooblaščenem pogodbenem obdelovalcu  šole,
 • osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov,
 • osebam, katerim je posameznik .na katerega se nanašajo osebni podatki podelil pooblastilo za dostop.

Shranjevanje osebnih podatkov

Šola ustrezno hrani in varuje osebne podatke tako v fizični kot v elektronski obliki. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja. Podatki se hranijo tako dolgo kot jih opredeljujejo predpisi, ki določajo roke hrambe za posamezno vrsto gradiva skladno s pisnimi strokovnimi navodili za odbiranje arhivskega iz dokumentarnega gradiva na podlagi Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva in arhivih. Po izpolnitvi namena obdelave oziroma poteka z zakonom predpisanega roka hrambe, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, šola hrani do preklica takšnega soglasja oziroma do roka, ki ga določi interno. Uporabnik lahko na uradni naslov javnega zavoda kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic soglasja in obdelave osebnih podatkov.

Varovanje zasebnosti

Šola skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov. Prav tako pa šola zagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb:

 • sprejeti so interni akti o varnosti osebnih podatkov,
 • sprejeti so interni akti o varovanju informacij,
 • vodenje zbirk osebnih podatkov,
 • vzpostavljeni so postopki za uveljavljanje pravic posameznikov,
 • vzpostavljeni so ustrezni postopki in ustrezno ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev varstva osebnih podatkov,
 • zagotovljena je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov,
 • s pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov so sklenjene ustrezne pogodbe,
 • uporabljeni so  ukrepi za fizično in komunikacijsko varnost podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Vsi osebni podatki, ki jih šola obdeluje, se hranijo na informacijskih sistemih, ki so postavljeni na teritoriju Republike Slovenije in Evropske unije ter se ne posredujejo tretjim državam izven EU.

Obstoj avtomatskega odločanja

Šola kot odgovorna organizacija ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

Pravice uporabnika

Posameznik lahko od šole kadarkoli zahteva:

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  • namene obdelave;
  • vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • razloge za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
 • eno kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno);
 • v primeru, da posameznik zahteva dodatne kopije, lahko upravljalec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  • upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17. člena splošne uredbe še bolj natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
 • preklic uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Vlogo za uveljavljanje pravic lahko posameznik  posreduje na naslov šole. Dodatne informacije lahko posameznik pridobi tudi pri  pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v javnem zavodu je Karmen Jurenec;
e-naslov: karmen.jurenec@osdk.si, telefon 02 471 68 32.

Evidenca dejavnosti obdelav

Šola vodi evidenco dejavnosti obdelav v elektronski obliki, ki je dostopna na naslednjem spletnem naslovu: https://osdk.si/files/2022/10/zbirke_OP.pdf

Šola si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve te politike varstva osebnih podatkov. Posamezniki, katerih osebne podatke šola obdeluje in uporabniki spletne strani šole, bodo o vseh spremembah te politike varstva osebnih podatkov obveščeni na spletni strani.

Končne določbe

(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost