Skoči na glavno vsebino

Subvencioniranje šolske prehrane

SUBVENCIJA MALICE  in kosila ZA UČENCE

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki velja od  1. 9. 2014, pravico do subvencij malice in kosil določa na podlagi  uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med pristojnimi ministrstvi (MDDSZ in MIZK).

Starši si pravico do subvencij uredite na Centru za socialno delo z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. V šoli je potrebna prijava na malico oziroma kosilo ter oddaja Vloge za subvencijo kosila iz Mestne občine Maribor le v kolikor ste do nje upravičeni (kriteriji so navedeni v nadaljevanju).

SUBVENCIJA MALICE

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • Učenci, ki so nameščeni v rejniško družinona podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
  • Učenci, ki so prosilci za azil.
  • Učenci, ki so nameščeni v zavodeza vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

SUBVENCIJA KOSILA

Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni:

  • Učenci iz družin, pri katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne mesečne plače.
  • Učenci iz družin, pri katerih je odstotek neto povprečne mesečne plače med 18  in 36 % in se  sredstva za subvencijo kosila zagotovijo iz Mestne občine Maribor.

Le v  tem primeru starši izpolnijo VLOGO ZA SUBVENCIJO KOSILA  in jo skupaj s kopijo odločbe o otroškem dodatku oddajo šolski svetovalni službi. Obrazec lahko starši dobijo pri razredniku, šolski svetovalni delavki ali na spletni strani šole.

Obdobje upravičenosti

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico.

Učencu, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke .

V primeru vloge za subvencijo malice in kosila, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Zadnja sprememba: petek, 11. september 2015, 11:52
(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost