Skoči na glavno vsebino

Delo z otroki s posebnimi potrebami

DODATNA STROKOVNA POMOČ

 Otroka, pri katerem učitelji ali starši opazijo težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem področjušolska svetovalna služba po predhodnem posvetu z razrednikom in starši, napoti v obravnavo k strokovnim delavcem – specialnim pedagogom. Če se težave pri otroku pokažejo za specifične, šolski strokovni tim staršem predlaga, da vložijo Zahtevek za začetek postopka usmerjanja, lahko pa je napoten  v zunanje ustanove, kot so Svetovalni center, Center za sluh in govor, Dispanzer za pedopsihiatrijo in druge.

Ko otrok pridobi Odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, specialnih, socialnih pedagogov, pedagogov ali psihologov. Ti  s specializiranimi oblikami pomoči pomagajo otroku pri premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. Specializirane oblike pomoči se izvajajo pri učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, krepitvi koncentracije, pozornosti ali treningu socialnih veščin.

Učenci lahko pridobijo praviloma največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00), ki se pri  nas uveljavlja od leta 2000, ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI SO:

§  otroci z motnjami v duševnem razvoju,

  •  slepi in slabovidni otroci,
  • gluhi in naglušni otroci,
  •  otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  •  gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 

POSTOPEK USMERJANJA

Postopek se praviloma uvede na zahtevo staršev, lahko ga izvede tudi šola ali zdravstveni, socialni in drugi zavodi.  Starši izpolnijo Zahtevek za začetek usmerjanja (lahko ga kupijo v papirnici ali poiščejo na spletni strani Zavoda za šolstvo:http://www.zrss.si/default.asp?rub=127)

Obrazec starši izpolnijo in ga pošljejo na naslov:

ZAVOD ZA ŠOLSTVO, OE MARIBOR, TRG REVOLUCIJE 7, 2000 MARIBOR

 

PRIDOBITEV ODLOČBE

Učenec/ka pridobi Odločbo o usmerjanju po izvedbi potrebnih pregledov strokovnjakov (psihologov, logopedov, defektologov in drugih) Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, katera poda strokovno mnenje glede usmeritve učenca.  Odločbo nato izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje.

Otrokova osebna dokumentacija se v šoli hrani v Osebni mapi, ki jo vodi  šolska svetovalna služba.

 

KAM SO LAHKO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI USMERJENI?

 Učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatna strokovna pomoč (DSP),ki  se izvaja na redni osnovni šoli in se določi z usmeritvijo učenca v ta program.

Otroci s posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami so lahko usmerjeni tudi v druge programe:

–         prilagojen izobraževalni program (izvaja ga npr. Zavod za slepo in slabovidno mladino, Center za sluh in govor);

–         program z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim programom);

–          posebni program vzgoje in izobraževanja – OVI (namenjen je učencem z večjimi razvojnimi težavami);

–         vzgojni program (izvajajo ga vzgojni zavodi).

 

PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA(IP)

Kadar je učenec usmerjen v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatna strokovna pomoč (DSP), in si pridobi Odločbo o usmeritvi, šola v roku 30 dni od izdane odločbe, pripravi Individualiziran program pomoči.

Šolski strokovni tim v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtujejo ustrezne prilagoditve glede organizacije pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd..

Starši so podpisniki programa in sodelujejo pri njegovi pripravi.

 

Pripravo Individualiziranega programa pomoči ureja zakonodaja; (zbrana je na navedeni povezavi)

http://www.zrss.si/default.asp?rub=207

Usmeritev otrok s posebnimi potrebami in pridobitev dodatne strokovne pomoči pa še ne zagotavlja učenčevo napredovanje v višji razred. Učenec mora dosegati minimalna znanja, da lahko napreduje v višji razred. Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da redno opravlja domače naloge, pri pouku aktivno sodeluje in si sproti pridobiva znanja.

Tudi vloga staršev je ključna, saj pogosto otroci s težavami potrebujejo več vodenja, usmerjanja, učne, moralne in čustvene podpore.

Kadar pa kljub prizadevanju vseh vpletenih in izčrpanju vseh danih možnosti, ki jih nudi Individualiziran program, otrok ne napreduje, je potrebno ponovno preveriti ustreznost usmeritve učenca in mu omogočiti zanj ustreznejši program, v katerem bo uspešnejši.

 

USMERJANJE OB ZAKLJUČKU OSNOVNE ŠOLE

Ko učenec zaključuje 9 razredov osnovne šole ali je šolo že obiskoval 9 let in je uspešno zaključil 7. razred, se vpiše v srednjo šolo. Če starši želijo, da ima učenec dodatno strokovno pomoč tudi v srednji šoli, ponovno vložijo izpolnjen Zahtevek za postopek usmerjanja na naslov Zavoda za šolstvo, ki smo ga navedli že zgoraj. Vlogo oddajo ob vpisu učenca v srednjo šolo.

  

KONCEPT UČNE TEŽAVE

 

Učencem, katere težave niso specifične ampak učne, se prav tako nudi pomoč in ustrezne prilagoditve pri metodah in oblikah dela, individualne ali skupinske oblike pomoči idr..

Učenec ima pravico do Edinstvenega delovnega  načrta  pomoči (EDNP).

Koncept učne težave predvideva  Zakon o osnovni šoli, (Uradni list RS, št. 81/2006, 11. in 12. člen).

 

STOPNJE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV (SUT)

 5 – 10 %                                                                   2 – 3%

lažja stopnja           zmerna stopnja                   težja stopnja

Učencev

se ne usmerja                                               Učenci so  usmerjeni

RAZLIKE MED NIŽJO IN VIŠJO STOPNJO TEŽAVNOSTI

LAŽJE IN  ZMERNE SUT    

Učencev

se ne usmerja

PRILAGODITVE:

posebne metode in oblike dela, vključitev v dopolnilni pouk,  občasna individualna  in skupinska  pomoč s strani svetovalne službe ali specialnih pedagogov;

Pravica do edinstvenega delovnega  načrta  pomoči (EDNP)!

Značilnosti:

–          Pri večini predmetnih področji je otrok uspešen, na enem ali več (branje, pisanje, računanje) pa so pričakovani rezultati nižji;

–          Metode »dobre poučevalne prakse« pri rednem in dopolnilnem pouku ne zadostujejo za premostitev težav – potrebuje druge individualne in skupinske oblike pomoči.

TEŽJE

SUT,

PPPU

Učenci  so  usmerjeni          

PRILAGODITVE:

Zanje se izdela individualiziran program pomoči – IP.

Značilnosti:

–          Učencu pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti otežuje sledenje in napredovanje na širših področjih kurikuluma (branje, pisanje, računanje).

KORISTNE POVEZAVE najdete na naslednjih straneh:

DRUŠTVO BRAVO: http://www.drustvo-bravo.si/

SVETOVALNI CENTER MARIBOR: http://www.svet-center-mb.si/

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE: http://www.zveza-zpm-mb.si/

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR:  http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/

CENTER ZA AVTIZEM: http://www.avtizem.org/novice_podrobno.asp?str=24&id=351

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost