Dodatna strokovna pomoč

Postopek usmerjanja

Otroka, pri katerem učitelji ali starši opazijo težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem področju, šolska svetovalna služba po predhodnem posvetu z razrednikom in starši, napoti v obravnavo k strokovnim delavcem  v zunanje institucije (Svetovalni center, Center za sluh in govor, Dispanzer za pedopsihiatrijo in druge)

  • Če se težave pri otroku pokažejo za specifične, šolski strokovni tim staršem predlaga, da vložijo Zahtevek za začetek postopka usmerjanja in se zanj pripravi Izvirni delovni načrt pomoči.
  • Če so ugotovljene težave splošne, se za učenca prav tako pripravi Izvirni delovni načrt pomoči.
  • Starši pridobijo dokumentacijo zunanjih institucij, ki so obravnavali učenca.
  • Šola izda Poročilo o otroku in skupaj z Zahtevkom za začetek postopka usmeritve, ki ga izpolnijo starši ter zbrano dokumentacijo zunanjih institucij, odda Zavodu za šolstvo, ki sproži postopek umerjanja.
  • Šola lahko sproži postopek usmerjanja v posebnih primerih tudi sama.
  • V primeru, da učenec že ima odločbo o usmeritvi, a potrebuje zaradi novih okoliščin spremembo, starši podajo Zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi.
  • Odločbo nato izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje.

Priprava Individualiziranega programa pomoči (IP)

Ko učenec pridobi Odločbo o usmeritvi, ravnatelj imenuje strokovno skupino  za pripravo Individualiziranega programa pomoči, ki v roku enega meseca po izdani odločbi o usmeritvi pripravi individualiziran program pomoči.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

–        pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,

–        svetovalna storitev ali

–        učna pomoč.

Šolski strokovni tim v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtujejo ustrezne prilagoditve glede organizacije pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd..

Starši so podpisniki programa in sodelujejo pri njegovi pripravi.

Učenci lahko pridobijo praviloma največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka.

Otrokova osebna dokumentacija se v šoli hrani v Osebni mapi, ki jo vodi  šolska svetovalna služba.

Pripravo Individualiziranega programa pomoči ureja zakonodaja;

Usmeritev otrok s posebnimi potrebami in pridobitev dodatne strokovne pomoči pa še ne zagotavlja učenčevo napredovanje v višji razred. Učenec mora dosegati minimalna znanja, da lahko napreduje v višji razred. Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da redno opravljati domače naloge, pri pouku aktivno sodeluje in si sproti pridobiva znanja.

Tudi vloga staršev je ključna, saj pogosto otroci s težavami potrebujejo več vodenja, usmerjanja, učne, moralne in čustvene podpore.

Kadar pa kljub prizadevanju vseh vpletenih in izčrpanju vseh danih možnosti, ki jih nudi Individualiziran program, otrok ne napreduje, je potrebno ponovno preveriti ustreznost usmeritve učenca in mu omogočiti zanj ustreznejši program v katerem bo uspešnejši.

Usmerjanje ob zaključku osnovne šole

  • Postopek usmeritve za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanja in bodo potrebovali ustrezno usmeritev tudi v srednji šoli, je enak kot na začetku pridobitve odločbe o usmeritvi.
  • Starši vlogo oddajo ob vpisu učenca v srednjo šolo.

Koncept učne težave

Učencem, katere težave niso specifične ampak učne, se prav tako nudi pomoč in ustrezne prilagoditve pri metodah in oblikah dela, individualne ali skupinske oblike pomoči idr..

Učenec ima pravico do Izvirnega delovnega  načrta  pomoči (IDNP).

Koncept učne težave predvideva  Zakon o osnovni šoli, (Uradni list RS, št. 81/2006, 11. in 12. člen), podrobneje pa je opredeljen tudi na tej spletni povezavi:

http://www.pfmb.uni-mb.si/files/stud_gradivo_oddelek/1769_Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf

Koristne povezave najdete na naslednjih straneh:

Društvo Bravo: http://www.drustvo-bravo.si/

Svetovalni center Maribor: http://www.svet-center-mb.si/

Zveza prijateljev mladine: http://www.zveza-zpm-mb.si/

Center za sluh in govor Maribor:  http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/

Center za avtizem: http://www.avtizem.org/novice_podrobno.asp?str=24&id=351

(Skupno 212 obiskov, današnjih obiskov 1)