Prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Več informacij  najdete na tej povezavi.

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

 Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov

Prijava učenca na šolsko prehrano poteka preko eAsistenta. Starši, ki imate aktiviran Osnovni ali Plus pripomoček  paket, bo elektronska prijavnica na voljo v prikazanem okencu na portalu eAsistenta.

Vabimo vas, da s pritiskom  na gumb «IZPOLNITE PRIJAVNICO«  sledite navodilom prijave.

Elektronske prijave bodo odprte najkasneje do zaključka šolskega leta, saj potrebujemo evidenco o številu prijavljenih obrokov že pred začetkom naslednjega šolskega leta.

Prijavo je potrebno oddati za vsak obrok posebej in hkrati označiti, katere dneve bo imel otrok posamezen obrok. V kolikor bo obrok le določene dneve, pri ostalih dnevih zabeležite, da obroka ne bo prejemal. Na voljo so  zajtrk, malica in kosilo.

Pri kosilu je potrebno označiti, ali gre za kosila od 1. do 5. razreda, ali za kosila od 6. do 9. razreda.

 • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
 • obroke pravočasno odjavljajo in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
 • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
 • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
 • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola.
 • za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Subvencioniranje šolske prehrane

 • Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo pogoje.
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
 • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena malice se določi v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Subvencija kosil

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-F, Uradni list RS, št. 88/16, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20103387 ), veljavnim od 1. februarja 2017, določa število upravičencev do subvencioniranja šolskega kosila iz državnega proračuna.

Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni učenci, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana znaša do 36% .

Prosim, da pregledate odločbe Centra za socialno delo in preverite stopnjo subvencije in čas upravičenosti do subvencije.  V kolikor je vaš dohodek znotraj 36% neto povprečnega dohodka na družinskega člana, vam ni potrebno v šolo prinašati nobenih dokazil, saj si šola pridobi podatke iz ministrstva.

 Starši, pri katerih je prišlo do sprememb v uveljavljanju pravice,  si pravico do subvencij uredite na Centru za socialno delo z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

  Zakon o šolski prehrani določa vse ostale obveznosti, ki so za šolo in starše obvezujoči.

V kolikor bi imeli vprašanja v zvezi s prijavo na šolsko prehrano, lahko pišete na elektronsko pošto svetovalni delavki Mojci Cvikl (mojca.cvikl@osdk.si) ali pokličete na telefonsko številko 02 471 68 37.

Prijava na prehrano

DIETNA PREHRANA

Označevanje alergenov v živilih

ŠOLSKA SHEMA

 

 

(Skupno 692 obiskov, današnjih obiskov 1)